Home Page » Obchodní podmínky ViaRa Salve

Obchodní podmínky ViaRa Salve

Obchodní podmínky platné pro uzavírání smluvních vztahů pro účast v kurzech a workshopech, které jsou organizovány ViaRa Salve s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ViaRa Salve s.r.o., se sídlem Brno-Bystrc, Heyrovského 595/12, IČO: 055 97 269, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 96596 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva o poskytnutí služeb“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „zájemce“) na webové stránce umístněné na internetové adrese www.viarasalve.cz.

2. Zájemce může učinit uzavření smlouvy prostřednictvím registrace přímo na webových stránkách.

3. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je zájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

4. Informace o poskytovaných službách umístěné na webových stránkách poskytovatele mají informativní charakter a poskytovatel si vyhrazuje právo, že z objektivních důvodů není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Pro objednání služeb vyplní zájemce objednávkový formulář na webové stránce poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) Objednávané službě – kurzu

b) Cenách kurzu

c) Rozsahu kurzu

d) Způsobu úhrady ceny kurzu

a další doplňující údaje.

2. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon zájemce, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný kurz, cenu, osobu zájemce, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech  povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení zájemce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v objednávce.

4. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zájemcem vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno zájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zájemce.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín kurzu nebo kurz zrušit.

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zájemce je povinen uhradit cenu kurzu před jeho zahájením. Cenu kurzu dle smlouvy může zájemce uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

a)         v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese Brno, Masarykova 25

b)         platební kartou

c)          bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.  5196924389/0800

do poznámky je nutné dát:  Příjmení  Jméno  ID kurzu (je uvedeno u každého kurzu vedle názvu kurzu)

2. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti, den platby platební kartou nebo den připsání platby na účet poskytovatele.

3. Poskytovatel požaduje od zájemce úhradu zálohy ve výši 5 000 Kč do 7 dnů od potvrzení objednávky zájemce poskytovatelem. Doplatek ceny je zájemce povinen uhradit nejpozději 15 dnů před zahájením kurzu.

4. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 15 dnů před zahájením kurzu je zájemce povinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku smluvního vztahu. Při porušení tohoto závazku má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.

5. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zájemci daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel zájemci po uhrazení ceny.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zájemce má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy od této odstoupit bez udání důvodu.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zájemce o svém odstoupení informovat poskytovatele. Zájemce odstupuje formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb                nebo e-mailem) poskytovateli.

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

4. Pokud zájemce odstoupí od této smlouvy ve výše uvedené lhůtě, poskytovatel vrátí zájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení zájemce o  odstoupení od smlouvy, všechny dosud obdržené platby.

5. Po uplynutí této lhůty není zájemce oprávněn od smlouvy odstoupit a uzavřená smlouva je pro účastníky závazná. Pro případ, kdy zájemce na kurz nenastoupí, se uhrazená cena nevrací. V individuálních případech se poskytovatel a zájemce mohou dohodnout odlišně.

6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele, poskytovatel vrátí zájemci bez zbytečného odkladu všechny dosud obdržené platby.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zájemce má právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Zájemce má dále právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb. Zájemce má právo na ochranu osobních údajů.

2. Zájemce je povinen poskytnout poskytovateli součinnost, která je potřebná k řádnému poskytnutí služeb.

3. Poskytovatel odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě sjednaných služeb.

 

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů zájemce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, místo narození, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje Ministerstvu školství za účelem vystavení potvrzení o absolvování kurzu a souvisejícím účelům.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze smlouvy uzavřené s poskytovatelem nebo v souvislosti s ní, je právo České republiky, kterým se řídí tato smlouva.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, poskytovatel informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající z uzavřených smluv prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, Praha 1, 110 00, internetová adresa www.coi.cz.

4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2022.

 

Rezervační poplatek

     K eliminaci negativních dopadů neúčasti klientů v rezervovaných termínech, kdy absence jednoho klienta zbytečně blokuje klienta s naléhavější potřebou naší služby, jsme byli nuceni tuto situaci řešit formou rezervačního poplatku.

Klient v okamžiku objednání zaplatí rezervační poplatek převodem na účet (1026657136/5500 vedený u Raiffeisenbank , kdy  jako variabilní symbol uvede  99999 a do poznámky pro příjemce  dá celé svoje jméno a telefonní číslo ) nebo přímo na recepci (hotově, kartou či dalšími  benefitními možnostmi)  v následné výši:

-          Diagnostika , komplexní analýza organizmu           - 1500,- Kč

-          Kontrolní vyšetření                                                   -   900,- Kč

-          Fyzioterapie,  speciální masáže, akupunktura         -   700,- Kč

Rezervační poplatek se použije na vyúčtování služby.

Rezervační poplatek  propadne,  pokud se klient bez omluvy nedostaví na zarezervovaný termín nebo se omluví  v období kratším než 2 pracovní dny  před rezervovaným termínem (vyjímečné případy budou posuzovány individuálně , vážné důvody jsou například náhlá hospitalizace, mimořádná rodinná situace…. )

 

Rezervační poplatek  se uplatní při příští návštěvě klienta, pokud se omluvil dříve než v posledních 2 pracovních dnech před rezervovaným termínem. 

Rezervační poplatek se zavádí od  1.8.2023 .

 

Všeobecné obchodní podmínky ViaRa Salve

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané s odkazem na ustanovení  § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ViaRa Salve s.r.o.

IČO: 055 97 269

DIČ: CZ 055 97 269

se sídlem: Heyrovského 595/12, 635 00 Brno

vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 96596

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb číslo evidenční 3169/2018 přiděleno Odborem zdravotnictví Krajského úřadu JMK.

kontaktní údaje:

Telefon: +420 777 506 660, E-mail: info@viarasalve.cz, www.viarasalve.cz

provozovna: Masarykova 430/25, 602 00 Brno

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.viarasalve.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

1. Informace o zboží a službách (dále jen „Zboží“), včetně  cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, které platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

- vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

- osobně na recepci provozovny.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko DOKONČIT. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail, korespondenční adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné písařské chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

4. Zákaznický účet

1. Web www.viarasalve.cz neposkytuje možnost objednávvat pomocí zákaznického účtu.

5. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 1026657136/5500, vedený u Raiffeisen bank, a.s.

• v hotovosti při osobním odběru v provozovně.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.  Web www.viarasalve.cz nepoužívá platební bránu.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

·       formou voucheru v případě, že má zboží charakter služby, voucher je zaslán:

◦    na emailovou adresu určenou kupujícím v objednávce

◦    předán osobně v provozovně prodávajícího

·       předáním v případě osobního odběru v provozovně prodávajícího

·       zasláním vybranou zásilkovou službou v případě, že je tato volba u zboží umožněna.

V případě, že je zboží dodáno formou voucheru na služby, platí, že kupující má právo voucher uplatnit nejpozději do doby 6 měsíců od zaplacení zboží. Pokud má zboží charakter více služeb, má právo kupující vyčerpat všechny služby do doby 12 měsíců od zaplacení zboží. Po uplynutí doby uplatnění voucheru a doby vyčerpání služby nemá prodávající povinnost poskytnout služby specifikované ve voucheru a prodávající nemá právo na navrácení ceny za neuplatněné vouchery nebo nevyčerpané služby.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném otevření zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo v případě osobního převzetí je předán na místě.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

6. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

• ode dne převzetí zboží,

• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

• o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

• o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejnou formou. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je také oprávněn od kupní smlouvy z objektivních důvodů odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem popřípadě způsobem určeným kupujícím. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce.

Prodávající může od smlouvy odstoupit také tehdy,

a)                 pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

b)                 pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní  

              podmínky;

c)                 pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu

              zboží za dohodnutou kupní cenu;

d)                 pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu

              zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

e)                 pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

f)                  pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

g)                 pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas.

12. Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 6. odstavec 11 písm. f) a  písm. g), je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

 

7. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající  

    odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

• výměnu za nové zboží,

• opravu zboží,

• přiměřenou slevu z kupní ceny,

• odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

• pokud má zboží podstatnou vadu,

• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

• při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8. Vyloučení odpovědnosti a záruk

1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá webovou stránku na vlastní nebezpečí. Přestože prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby informace na webové stránce byly aktuální, platné a úplné, vylučuje prodávající veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost webové stránky či jakýchkoliv informací resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.

2. Prodávající neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu této webové stránky ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webové stránky a dále za škody vzniklé z důvodu její částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu prodávající nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webové stránky v důsledku nemožnosti připojení k této webové stránce nebo nemožnosti využívání jejího obsahu.

3. Prodávající neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na této webové stránce, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí se třetími stranami návštěvník. Prodávající dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích stran uveřejněné na webové stránce.

4. Prodávající neručí za obsah stránek třetích stran, které jsou dostupné prostřednictvím této webové stránky, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají zboží či služby na stránkách třetích stran. Obdobné platí pro stránky třetích stran, ze kterých je možné se připojit na tuto webovou stránku.

5. V případě terapeutických přístrojů kupující bere na vědomí, že jejich účinnost v konkrétním případě nemůže prodávající nijak zaručit. Prodávající informuje kupujícího o všech známých kontraindikacích při použití jednotlivých produktů a zříká se tak odpovědnosti za možné důsledky nerespektování odborných doporučení či chybného použití produktu.

6. Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, ztrátu dat, ušlý zisk nebo ztrátu příležitosti vyplývající z použití této webové stránky.

7. Prodávající s ohledem na povahu webové stránky dále neuznává ani nepřijímá odpovědnost za:

a)     nesprávný výklad, neporozumění psanému textu, chybný překlad, pravopisné chyby, překlepy či další chyby obdobného charakteru

b)    chyby způsobené vyšší mocí

c)     porušení obchodních podmínek kupujícím

d)    doporučení, sdělení či stanoviska prodávajícího sdělená v jakékoliv formě

e)     ztráty nebo škody utrpěné návštěvníkem nebo třetí stranou v důsledku využití webové stránky nebo v důsledku změn na této webové stránce, včetně přerušení chodu a funkčnosti webové stránky

f)     nelegální použití webové stránky nebo jejího obsahu návštěvníkem, jinou osobou či třetí stranou

g)    závady či jiné skutečnosti, které nastanou mimo kontrolu prodávajícího a to včetně virů či chyb kódu, které mohou ovlivnit počítačové vybavení, programy, data nebo jiné materiály návštěvníka či jiné osoby v důsledku používání této webové stránky.

 

9. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

10. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 10. 2022

Odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát

ViaRa Salve s.r.o.

IČ: 055 97 269

DIČ: CZ 055 97 269

se sídlem: Heyrovského 595/12, 635 00 Brno

Internetový obchod:   www.viarasalve.cz

Telefon: +420 777 506 660, E-mail: info@viarasalve.cz

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží / o poskytnutí těchto služeb:

Název zboží / služeb:

 

Datum objednání:

 

Číslo objednávky:

 

Peněžní prostředky za objednání byly zaplaceny:

Převodem*        Hotově*

Číslo účtu:

 

Peněžní prostředky budou navráceny:

Převodem*        Hotově*

Číslo účtu:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

Email:

 

Telefon:

 

* nehodící se škrtněte, hodící se označte zakroužkováním nebo podtržením

 

Datum a místo:

Podpis: